Verksamheten

Vision

Allt är möjligt – med individen i fokus, baserad på fantasi, inlevelse, kunskap och professionalism.

Verksamhetsmål

Företaget vill erbjuda personer med funktionsnedsättning ett meningsfullt liv med goda levnadsvillkor, en delaktighet i samhället som övriga och förutsättningar till personlig utveckling.

Verksamheten ska präglas av en respekt för den enskildes önskan att råda över sitt liv och beakta den boendes samlade behov. Personalen ska ha hög kompetens och arbeta lyhört och empatiskt för att nå ökad förståelse av den enskildes livssituation.

För att skapa struktur och sammanhang hos den boende ska omsorgen vara kvalificerad, och baseras på metoder från inlärningspsykologi och beprövad erfarenhet.

Rätt organisation - Rätt kvalitet

Korta beslutsvägar och en liten administration är ett måste för att kunna leverera god kvalitet som utgår från individens behov, önskemål och drömmar.

Mari Engström ägare av InDies Omsorg jobbar själv som verksamhetschef och är tillsammans med övriga verksamhetschefer delaktiga och aktiva i verksamheterna och därigenom får vi  ett helhetsperspektiv. Syftet är att på bästa möjliga sätt fatta beslut, effektivisera och kvalitetssäkra tillsammans med berörda medarbetare i den boendes närmiljö hela tiden med den boendes livskvalitet i centrum.